Görev ve Yetkiler
09 Mart 2021

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı’nın görevleri şunlardır;

a) Afet, olağandışı ve acil durumlarla ilgili gerekli planları yapmak, organizasyonu
sağlamak, ihtiyaçları tespit ederek ilgili birimlere temin ettirmek,

b) Kriz yönetim merkezi sekretaryasını yürütmek, olağan ve olağandışı durumlarda
faaliyetinin 24 saat esasına göre sürdürülmesini sağlamak,

c) Afet, olağandışı ve acil durumlarda tüm haber kaynakları ile il komuta merkezlerinden
24 saat sürekli olarak bilgi almak, değerlendirmek ve gerekli durumlarda yöneticilere her
türlü iletişim araçları ile bilgi vermek,

ç) Afet ve Kriz Yönetimi alanında uluslararası ve ulusal kuruluşlarla işbirliğini
geliştirmek, afet durumlarında ortak çalışmalar yürütülmesini sağlamak,

d) Afet, olağandışı ve acil durumlarda yapılması gereken sağlık hizmetlerini planlamak
ve uygulanmasını sağlamak,

e)Toplu iskân, göç ve mülteci kabulü gibi durumlarda gerekli sağlık hizmetlerini ilgili
daireler ile diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği içerisinde planlamak, faaliyet
ilkelerini tespit etmek ve uygulamak,

f)Afetlere yönelik hizmet standartlarını ve çalışma esaslarını belirlemek, afetlerde sağlık
hizmetleri için gerekli personel planlamasını yapmak,

g) Hizmeti uluslararası hizmet ve kalite standartlarına uygun şekilde geliştirmek, afet
alanında uluslararası ve ulusal kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ğ) Konu ile ilgili mevzuatı araştırmak, geliştirmek ve düzenlemek,

h) Afet dönemi sonrası normal duruma geçilmesine kadar ihtiyaç duyulan her türlü sağlık
hizmetinin sunulması ile ilgili tedbirleri almak, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

ı) Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerini oluşturmak, ekiplerin medikal müdahale ve
donanım standartları ile ihtiyaçlarını belirlemek, temin edilmesini sağlamak ve
denetlemek,

i)Medikal ekiplerin yurt içi ve yurt dışında meydana gelebilecek acil ve afet durumlarına
aktif katılımlarını sağlamak,

j)Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli
eğitimlere ve tatbikatlara katılmalarını sağlamak.

k) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve
insanî yardım faaliyetlerine katılmak ve sağlıkla ilgili sivil toplum kuruluşlarının
koordinasyonunu sağlamak,

l)Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında
sunulacak psiko-sosyal destek hizmetlerini planlamak ve yaptırmak,
m) Sağlık afet planlarının hazırlanmasını ve denetlenmesini sağlamak,

n) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ve Endüstriyel (KBRN-E) maddeler ile
ilgili meydana gelebilecek her türlü kaza, saldırı veya sabotaj durumlarında sunulacak
sağlık hizmetleri ile ilgili planları yapmak, organize etmek, uygulamak,

o) KBRN-E maddeler ile ilgili sağlık müdahale ekipleri oluşturmak, personel, araç, gereç
ve hizmet standartlarını ve çalışma esaslarını belirlemek,

ö) KBRN-E maddeler ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, planlamak, tatbikatlar
yapmak veya yaptırmak; ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılımı sağlamak